Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka Národneho projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy

Informácie o projekte

Názov a sídlo prijímateľa:  Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava 
Miesto realizácie projektu: Slovensko - 8 samosprávnych krajov 
Výška poskytnutého NFP: 4 396 878,34 EUR

Národný projekt reflektuje vývoj miestnej územnej samosprávy (MÚS) od jej znovuobnovenia v roku 1990, na zavŕšenie samosprávneho modelu zriadením vyšších územných celkov, postupné posilňovanie kompetenčnej výbavy MÚS, skúsenosti krajín V – 4, potrebu auditu kompetencií a tiež potenciál a trendy v oblasti tzv. nového komunálneho manažmentu. Zároveň reaguje na úlohy vyplývajúce z rôznych vládnych dokumentov, ktoré sa dotýkajú MÚS aj celého modelu verejnej správy na Slovensku.

Projekt tvoria štyri projektové aktivity. Cez 3 aktivity národného projektu sa prierezovo prelína oblasť Smart agendy. 

V rámci projektu bude zorganizovaných 27 informačných workshopov, 6 informačných seminárov, 3 dvojdňové zahraničné konferencie a jedna domáca konferencia – spolu pre 2550 účastníkov – všetko s cieľom posilnenia inštitucionálnych kapacít a zainteresovaných strán s investičnou prioritou efektívnosti verejných služieb  na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy. Uvedomujeme si,  že silnejší dôraz na budovanie kapacít v samospráve, ich vzdelávanie, lepšia právna regulácia a jasnejšie medziobecné vzťahy založené na spolupráci znamenajú pre budúcnosť života obyvateľov našich miest a obcí mnoho.

Kľúčové východiská projektu:
- vytvoriť podmienky na postupné zavádzanie tzv. nového komunálneho manažmentu; 
- reagovať na nové trendy s cieľom zvyšovať efektivitu výkonu agendy; 
- zavádzať nástroje efektívneho rozhodovania a účelného riešenia lokálnych problémov. 

Projekt je koncipovaný pomerne široko, tak do vnútra MÚS, ako aj smerom k orgánom štátnej správy a pritom má výrazný zahraničný kontext s presahmi na nové trendy. Jeho výstupy budú orientované na štatutárnych predstaviteľov MÚS, odborných zamestnancov, asociácie pôsobiace v oblasti MÚS a obyvateľov, ktorí majú k dispozícii pomerne široké participačné mechanizmy. 

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu

 

 

     


 
ÚvodÚvodná stránka